Správy RTVS
Správy RTVS

Cyklus: 100 rokov muzikológie na Slovensku

Cyklus: 100 rokov muzikológie na Slovensku

K významnému jubileu – 100 rokov od založenia študijného odboru hudobná veda na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – pripravila muzikologička Viera Polakovičová cyklus o histórii a význame odboru.

K významnému jubileu – 100 rokov od založenia študijného odboru hudobná veda na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave – pripravila muzikologička Viera Polakovičová cyklus o histórii a význame odboru. Hudobná veda ako filozoficko-historická disciplína existuje na európskych univerzitách už od 19. storočia. Univerzita Komenského v Bratislave dala už dva roky po svojom vzniku v roku 1921 priestor pre štúdium odboru hudobná veda v podobe Seminára hudobnej vedy, neskôr Katedry hudobnej vedy. Jeho zakladateľom bol český teológ a muzikológ profesor Dobroslav Orel. Počas II. svetovej vojny museli českí profesori univerzitu opustiť. Neskôr sa podarilo na miesto asistenta získať mladého slovenského absolventa hudobnej vedy Karlovej univerzity v Prahe – Jozefa Kresánka. Písal sa rok 1944. Profesionálna práca tohto vedca a pedagóga na univerzite trvala potom celých 40 rokov, odbor profesionálne vybudoval a stal sa jeho kľúčovou osobnosťou. Ako zakladateľ modernej muzikológie bol vzorovou vedeckou, ale aj morálnou autoritou. Prácami a prednáškami pokryl oblasť hudobnej histórie, folkoristiky, systematiky hudobnej vedy, hudobno-teoretické disciplíny, analýzu skladby, psychológiu, sociológiu a estetiku. Jeho trilógia o hudobnom myslení – Základy hudobného myslenia, Tonalita a Tektonika – je zásadným príspevkom do európskej muzikológie. Jozef Kresánek sa narodil v roku 1913 v Čičmanoch, kam jeho rodičia – učitelia – odišli za prácou. Gymnázium absolvoval v Trenčíne a za hudobným vzdelaním sa vybral do Prahy, kde paralelne študoval hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Karlovej Univerzity a kompozíciu tiež na pražskom Konzervatóriu a v majstrovskej triede Vítězslava Nováka.

Prvý príspevok cyklu patrí rozhovoru Viery Polakovičovej so synom Jozefa Kresánka – kunsthistorikom Petrom Kresánkom a dcérou Miriam Wiedermannovou:

Cyklus-100 rokov muzikológie (1)

Prinášame druhú časť cyklu, v ktorej hovoríme so vzácnym pamätníkom z čias budovania odboru, muzikológom, pedagógom a skladateľom, Prof. Ladislavom Burlasom.
Vysokoškolský profesor, muzikológ a skladateľ Ladislav Burlas je rodákom z Trnavy. Študoval estetiku a hudobnú vedu na Katedre hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1947-1951 a v 50. rokoch pôsobil po boku Prof. Jozefa Kresánka ako jeho odborný asistent. Budovanie Katedry má v živej pamäti. Takmer nepretržite pedagogicky pôsobil na rôznych slovenských vysokých školách, aj na Vysokej škole múzických umení a zaslúžil sa o vznik a rozvoj hudobnej vedy v ďalších slovenských mestách. Okrem iných ocenení je držiteľom Pribinovho kríža II. triedy:

Cyklus-100 rokov muzikológie (2)

V tretej časti cyklu autorka Viera Polakovičová hovorí s Prof. Martou Hulkovou, aktuálnou garantkou študijného odboru muzikológia na Katedre muzikológie.Marta Hulková študovala hudobnú vedu na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave v rokoch 1973 – 1978, následne bola internou ašpirantkou (doktorandkou). Od roku 1981 pôsobí ako pedagóg na Katedre, kde vyučuje hudobnú paleografiu, hudobnú historiografiu, dejiny slovenskej hudby a ďalšie hudobno-historické disciplíny. Špecializovala sa na výskum starších dejín hudobnej kultúry, konkrétne na 16. a 17. storočie na území Slovenska i v širšom stredoeurópskom priestore. Je nositeľkou Ceny Jozefa Kresánka. Rozprávanie s Martou Hulkovou začíname v 70. rokoch:

Cyklus-100 rokov muzikológie (3)

V štvrtej časti cyklu Viera Polakovičová upriamuje pozornosť na uplatnenie absolventov štúdia hudobnej vedy – muzikológie – v praxi. V rozhovore budete počuť významnú predstaviteľku slovenského hudobného života PhDr. Alžbetu Rajterovú. PhDr. Alžbeta Rajterová, rodáčka z Bratislavy, študovala hudobnú vedu v rokoch 1956 až 1961. Dlhoročná dramaturgička a bývalá riaditeľka Slovenskej filharmónie, pôsobila aj ako redaktorka a šéfredaktorka odborných časopisov Hudobný život a Slovenská hudba, autorka, prekladateľka a aj organizátorka hudobného života. Vlani jej prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová udelila Pribinov kríž II. triedy za mimoriadne zásluhy o kultúrny rozvoj Slovenskej republiky v oblasti hudby:

Cyklus-100 rokov muzikológie (4)

Cyklus venovaný storočnici muzikológie na Slovensku uzatvárame príkladom uplatnenia absolventov muzikológie v zahraničí a kultúrnej diplomacii. Vypočujte si rozhovor s Elenou Krankuš, rod. Matúškovou, bývalou vedúcou pracovníčkou hudobnej produkcie Hessenského rozhlasu vo Frankfurte nad Mohanom:

Cyklus-100 rokov muzikológie (5)

Na záver cyklu 100 rokov hudobnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave ste počúvali rozhovor s bývalou vedúcou pracovníčkou hudobnej produkcie Hessenského rozhlasu vo Frankfurte nad Mohanom Elenou Krankuš a jeho autorkou, muzikologičkou Vierou Polakovičovou.

Čo dodať na záver cyklu? Radosť z otvorenia odboru už dva roky po založení Univerzity Komenského vystriedal smútok pri nútenom odchode jeho českých zakladateľov počas Slovenského štátu. Pomery na univerzite boli vždy poznačené dobou. Najviac sa to odzrkadlilo na tom, že Prof. Kresánek, ktorý bol zakladateľom modernej muzikológie na Slovensku, musel počas 40-tich rokov svojho pôsobenia odísť z pozície vedúceho katedry hudobnej vedy až dva razy - v rokoch 50-tych a aj 70-tych, vtedy pod rúškom spojenia umenovedných odborov a estetiky. Povinné politické predmety počas totalitného režimu, ale hlavne reštrikcie, týkajúce sa rozsahu a hĺbky študijnej látky, boli súčasťou dejín tohto odboru. Po Nežnej revolúcii sa odbor začal rozvíjať v kontexte európskych štandardov. O nových trendoch v tomto smere budem hovoriť na sklonku roka.

Foto/Zdroj: Rádio DEVÍN