Divadelné vlny: Reflexia divadelnej tvorby na Slovensku

Divadelné vlny: Reflexia divadelnej tvorby na Slovensku

: Nultý ročník rozhlasovej reflexie divadelnej tvorby na Slovensku

Od 15. do 19. novembra si môžete v Rádiu Devín naladiť Divadelné vlny, rozhlasovú reflexiu divadelnej tvorby na Slovensku. V cykle diskusných formátov sa bude moderátorka Hana Rodová rozprávať s renomovanými slovenskými teatrológmi o uplynulých dvoch divadelných sezónach poznačených pandemickou situáciou. Témami diskusií budú: činoherné, performatívne, hudobné, tanečné a bábkové divadlo, aktuálne divadelné trendy, inšpiratívne inscenačné počiny a výnimočné divadelné výkony. Odborným garantom Divadelných vĺn je Slovenské centrum Medzinárodnej asociácie divadelných kritikov.

Vypočujte si o čom projekt Divadelné vlny je, prečo vznikol a ako bude vyzerať. Prezradila to v rozhovore s Andreou Makýšovou Volárovou Diana Laciaková:

RL 10. 11. 2021-Diana Laciaková o Divadlelných vlnách Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.1. časť / Činoherné divadlo (zriaďované divadlá)

Hostia: Milo Juráni a Miroslav Zwiefelhofer

Divadelné vlny 2020-2021 Činoherné (zriaďované) divadlá Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Milo Juráni

Divadelný vedec, recenzent, výskumný pracovník v Divadelnom ústave Bratislava. Je zakladajúcim členom platformy MLOKi – mladí o kultúre inak. Okrem kritickej reflexie súčasného divadla či rekonštrukcií historických inscenácií sa zaoberá výskumom vplyvov environmentálneho myslenia na súčasné scénické umenia a ich dosahu na prírodné prostredie. Posledné roky sa dramaturgicky podieľa aj na výbere inscenácií pre festival Dotyky a spojenia.

Miroslav Zwiefelhofer

Divadelný kritik, správca divadelnej knižnice Divadla Andreja Bagara v Nitre, porotca prehliadok ochotníckeho divadla, doktorand na Katedre kulturológie FF UKF v Nitre. Bol členom rady pre zahraničné divadlo festivalu Divadelná Nitra, členom dramaturgickej rady festivalu Nová dráma; v súčasnosti je dramaturgom na festivale Divadelná Nitra a koordinátorom Diváckej programovej rady Be SpectACTive!

2. časť / Činoherno-performatívne divadlo (nezriaďované divadlá)

Hostky: Viera Bartková a Martina Mašlárová

Divadelné vlny 2020-2021 Činoherné-performatívne a nezriaďované divadlá Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Viera Bartková
Estetička, historička umenia a divadelná recenzentka. Od roku 2014 pôsobí na Katedre estetiky FF UK v Bratislave. Venuje sa výskumu so zameraním na problematiku interdisciplinárnych a interkultúrnych vzťahov v umeleckej kultúre.

Martina Mašlárová
Divadelná vedkyňa, recenzentka, spoluzakladateľka OZ Mloki – mladí o kultúre inak. Pôsobí na Katedre divadelných štúdií VŠMU v Bratislave, kde je zároveň prodekankou pre študijnú činosť. Pracuje v Divadelnom ústave ako šéfredaktorka divadelného periodika kød – konkrétne o divadle. Od roku 2010 sa venuje neprofesionálnemu divadlu ako porotkyňa postupových súťaží. Príležitostne prekladá z/do francúzštiny a angličtiny. Ako členka dramaturgickej rady, porotkyňa či kurátorka spolupracovala či spolupracuje s festivalmi Nová dráma/New Drama, Divadelná Nitra, Dotyky a spojenia.

3. časť / Hudobné divadlo

Hostia: Karol Mišovic a Michaela Mojžišová

Divadelné vlny 2020-2021 Hudobné divadlo Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Karol Mišovic
Divadelný vedec a recenzent. Pracoval v Divadelnom ústave, od roku 2019 je vedeckým pracovníkom v Ústave divadelnej a filmovej vedy CVU SAV v Bratislave. Od roku 2016 pôsobí na Katedre divadelných štúdií na VŠMU v Bratislave, kde prednáša dejiny slovenského a českého divadla. Vo svojom výskume sa venuje predovšetkým slovenskej divadelnej histórii, s dôrazom na réžiu a herectvo dvadsiateho storočia, a tiež muzikálovému divadlu. Je autorom dvoch monografií – Javiskové osudy a Cesta herečky. Sona Valentová.

Michaela Mojžišová
Muzikologička a operná kritička. Pracovala v Divadelnom ústave, v súčasnosti pôsobí v Ústave divadelnej a filmovej vedy CVU SAV v Bratislave. Je hlavnou redaktorkou časopisu Slovenské divadlo. V minulosti bola tiež odbornou redaktorkou mesačníka Hudobný život. Publikovala dve monografie – Od Fausta k Orfeovi. Opera na Slovensku 1989 – 2009 vo svetle inscenačných poetík a Napísal som maličkú opierku... Premeny komornej opery na Slovensku. Spolupracovala s festivalom Divadelná Nitra. Je podpredsedníčkou Slovenského centra Medzinárodnej asociácie divadelných kritkov (SC AICT).

4. časť / Tanečné divadlo

Hostia: Marek Godovič a Michaela Pašteková

Divadelné vlny 2020-2021 Tanečné divadlo Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Marek Godovič
Divadelný vedec a recenzent. Okrem divadelnej vedy vyštudoval polonistiku, scenáristiku a dramaturgiu. Ako autor, dramaturg a scenárista spolupracoval na rôznych divadelných a rozhlasových inscenáciách. Od roku 2011 pracuje v Divadelnom ústave. Je členom redakčnej rady časopisu Tanec. Ako kritik sa zaoberá súčasnou drámou, fyzickým divadlom a súčasným tancom. Niekoľko rokov bol členom dramaturgickej rady festivalu Nová dráma/New Drama.

Michaela Pašteková
Estetička a divadelná recenzentka. Od roku 2005 pôsobí na VŠVU, vedie semináre z estetiky, teórie fotografie či konzumnej kultúry. Príležitostne sa venuje kurátorskej činnosti. Je predsedníčkou Slovenskej asociácie pre estetiku, členkou redakcie angažovaného mesačníka Kapitál. Od roku 2018 pôsobí v dramaturgicko-produkčnom tíme festivalu Kiosk v Žiline.

V diskusii o tanečnom divadle v nezriaďovaných i zriaďovaných divadlách ešte zaznelo:
– Balet SND v sezóne 2019/2020 uviedol pri príležitosti 150. výročia prvého uvedenia titulu, klasický balet Don Quijote, v ktorom súbor na seba upozornil vynikajúcou technikou a pripravenosťou v choreografii Vasilija Medvedeva a Stanislava Feša.
– Balet Štátneho divadla Košice zase priniesol pre balet až nečakanú tému – osobnosť Milady Horákovej, ktorú tvorcovia pod vedením Ondreja Šotha pretvorili na spektakulárne dielo.
– Dôležitým aspektom každej tanečnej scény všade na svete je priestor pre uvedenie najlepších tanečných diel danej kultúry. Tento priestor slovenská tanečná komunita nemala, preto z iniciatívy (a to je nesmierne dôležité) štyroch subjektov Asociácie Bratislava v pohybe, Platformy pre súčasný tanec, NuDance Fest a Divadelného ústavu vznikla spolupráca na prvej Slovenskej tanečnej platforme. Dramaturgická rada vybrala do hlavného programu najzaujímavejšie tanečné diela, ale bohužiaľ kvôli pandémii sa podujatie presunulo z jesene 2020 na máj 2021 do online priestoru, v ktorom si ju mohli pozrieť prihlásení slovenskí a zahraniční tvorcovia či promotéri. Samozrejme, tým prišlo k výraznému skresleniu kvality (vnímania) prezentovaných diel, takže na prvú živú Slovenskú tanečnú platformu si musia priaznivci súčasného tanca počkať.


5. časť / Bábkové divadlo

Hostky: Lenka Dzadíková a Barbora Zamišková
Divadelné vlny 2020-2021 Bábkové divadlo Máte problém s prehrávaním? Nahláste nám chybu v prehrávači.


Lenka Dzadíková
Vo vedeckom výskume a kritickej reflexii sa venuje tvorbe bábkových divadiel a divadelnej tvorbe pre deti. Pracuje ako dokumentátorka v Divadelnom ústave v Bratislave. Je členkou platformy Mloki – mladí o kultúre inak a dramaturgičkou programu pre deti a mládež na festivale Dotyky a spojenia v Martine. Okrem publikovania v tlači i online sa podieľa na vzdelávacích a popularizačných aktivitách.

Barbora Zamišková
Estetička, divadelná vedkyňa a recenzentka.V roku 2006 založila so svojimi spolužiakmi Divadlo TUŠ, ktoré sa venuje tvorbe a vzdelávaniu v oblasti divadelného umenia. Od roku 2011 pôsobí ako interná pedagogička na Katedre bábkarskej tvorby VŠMU v Bratislave.V rámci vedecko-výskumného zamerania sa zaoberá problematikou súčasného divadla pre deti a mládež.

O bábkovom divadle v zriaďovaných i nezriaďovaných divadlách ešte zaznelo:
– V rozhovore o dvoch divadelných sezónach zasiahnutých pandémiou sme viac hovorili o zriaďovaných divadlách. V tomto období však mali premiéru aj inscenácie Dezorzovho lútkového divadla, či zoskupenia Odivo, ale aj menších divadielok hrávajúcich pre najmenších divákov najmä v škôlkach. Jedinečný bol projekt Svetlonos, ktorý vznikol v spolupráci Odiva a bábkara Ivana Martinku. Ten však presahuje pomyselné hranice druhu bábkové divadlo a reprezentuje súčasnú tvorbu spájajúcu postupy rôznych divadelných a umeleckých druhov a technologické inovácie.
– V pandemickom období vyšli aj dve dôležité publikácie, ktoré mapujú históriu slovenského bábkového divadla. Kolektívna publikácia zostavovateľa Vladimíra Predmerského Dejiny slovenskej dramatiky bábkového divadla hovorí o bábkových hrách a rôznych typov textov pre bábkové divadlo od čias kočovných bábkarov až po rok 2016. Dôležitá je i kniha Dejiny slovenského divadla II, ktorej zostavovateľom je Vladimír Štefko. Sú v nej aj dve kapitoly venované bábkovému divadlu, ktorých autormi sú Vladimír Predmerský a Ida Hledíková. Ida Hledíková je tiež autorkou publikácie Bábkové divadlo Žilina 1950 - 2020 : Sedemdesiat rokov profesionálnej činnosti (2020), ktorá reflektuje históriu Bábkového divadla Žilina od jeho vzniku po súčasnosť.


Námet: Peter Janků (RD)
Dramaturgia: Diana Laciaková (SC AICT)
Zodpovedná redaktorka: Andrea Makýšová Volárová (RD)
Moderátorka: Hana Rodová (RD)

Viac o projekte.


Vizuál: RD

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame