Naša zabudnutá klasika

Rozhlasová tvorba

Naša zabudnutá klasika

10. 07. 2017 08:18

Naša zabudnutá klasika je názov nového cyklu krátkych rozhlasových hier Rádia Devín, ktoré majú ambíciu nachádzať v slovenskej literatúre zaujímavé, menej známe a dodnes nikdy nespracované texty rôznych slovenských autorov. Tieto texty sme dali spracovať trom mladým autorom, ktorí už skúsenosť s rozhlasovou drámou majú, aby sa pokúsili z predlôh koncipovať texty, nesúce v sebe hĺbku a podstatu predlohy a zároveň sa snažia pozrieť na témy a formu spôsobom adekvátnym mysleniu dneška. Ide teda o akýsi most medzi minulosťou a prítomnosťou, ktorého cieľ by mal presiahnuť didaktický rozmer oboznámenia sa s neznámym. Jednotlivé spracovania budú vysielané počas prázdnin v týždňových premiérových časoch.

11.7. o 20:00 T.VANSOVÁ - KAR
Cyklus otvárame spracovaním poviedky známej slovenskej spisovateľky, ktorá patrí do prvej generácie slovenských literárnych realistiek, aktívne sa zúčastňujúca kultúrneho života na Slovensku na prelome storočí a najmä v prvej polovici 20.storočia. Zároveň je považovaná za priekopníčku ženského románu u nás. Poviedka Kar bola uverejnená v zbierke Pani Georgiadesová na cestách a nesie v sebe znaky jemnej satiry na súdobú spoločnosť, hoci sama osebe je skôr akýmsi nevinným žartovaním s myslením svojich postáv, najmä však vtipnou analýzou jedného skoro tragického omylu.

18.7. o 20:00 J.LAJČIAK – SLOVENSKO A KULTÚRA
Druhou hrou v cykle je rozhlasová dramatizácia eseje /analýzy/ Jána Lajčiaka s názvom Slovensko a kultúra. Meno tohto vzdelanca, spisovateľa, filológa a kňaza je zrejme väčšine poslucháčov neznáme. Avšak bol to autor, ktorého myšlienky a analýzy slovenského naturelu na prelome storočí sú tak extrémne aktuálne, až človeka mrazí pri ich čítaní, či sa naozaj za posledných sto rokov v našej spoločnosti tak málo zmenilo. Samotný osud Jána Lajčiaka je príznačný pre množstvo ľudí s novými myšlienkami, ktorí definovali problém a chceli ho riešiť. Ak však nie je ochotná ho riešiť spoločnosť, môže sa stať, že taká osobnosť skončí na okraji záujmu a spoločnosti samotnej, čoho život Jána Lajčiaka je, bohužiaľ, zreteľným dôkazom. Autorka dramatizácie teda postavila text na jeho osobnosti a finále jeho života, keď v ústraní svojho pôsobiska vo Vyšnej Boci píše svoje veľké dielo.

25.7. o 20:00 J.ZÁBORSKÝ - MRZUTÁ
Treťou hrou v cykle je rozhlasová dramatizácia poviedky Jonáša Záborského s názvom Mrzutá. Jonáš Záborský z pozície zásadného kritika filozofických a politických východísk súdobej slovenskej literatúry /ovplyvnenej „štúrovcami“/ v jednej zo svojich autorských línií hyperbolizuje prejavy iracionálna v slovenskej spoločnosti a degraduje ich na komiku, čoho zreteľným a ľahko čitateľným výsledkom je paródia, satira, ba až groteska, či karikatúra. Charakterov, postojov a samotných dramatických situácií. Je to však práve jasná pozícia osvietenského racionalizmu, ktorou zastrešuje svoju nekompromisnosť voči všetkému, čo bráni reálnemu pohľadu na seba samého, čoho i samotná poviedka Mrzutá je jednoznačným dokladom. Akoby v nej parodoval dobrodružné putovanie hrdinky, ktorá však hrdinkou v skutočnosti nie je, nakoľko sama sebou symbolizuje doslova odvrátenú stranu národoveckého „optimizmu“ Záborského súčasníkov.  

Cieľom celého cyklu je najmä ambícia priniesť do rozhlasového priestoru texty, ktoré ešte spracované neboli, nepatria k všeobecne známym a dokonca nemusia vo svojej podstate byť ani textami klasickej beletrie. Zároveň v autorskom spracovaní troch mladých slovenských autorov ide o pokus hľadať rôzne formy pre spracovanie podobných textov.

Foto: RTVS

Živé vysielanie
??:??