Ján Hollý: Svätopluk

Literatúra

Ján Hollý: Svätopluk

08. 12. 2017 19:00

Učili sme sa o ňom v škole, niektorí vieme skandovať prvé štvorveršie, tak ako to počujeme z archívneho záznamu v interpretácii Viliama Záborského. Ale toto dielo v podstate nepoznáme. Pritom básnickým majstrovstvom vynieslo svojho tvorcu na náš Parnas. Aj o samotnom básnikovi iba opakujeme encyklopedické heslo alebo kapitolu z učebnice, ktorú sme sa museli naučiť naspamäť. Keď zabudneme na povinné memorovanie v školských laviciach a započúvame sa do tohto básnického monumentu, uvedomíme si jeho výnimočnosť a utvrdíme sa v tom, že jeho autor nie je len prázdna literárna ikona.

Epos Jána Hollého Svätopluk zaznie v Rádiu Devín kompletný: v preklade Jozefa Mihalkoviča a Štefana Moravčíka do súčasnej slovenčiny - recituje Peter Rúfus. Nezabudli sme ani na tých, ktorí budú chcieť počuť jazyk, ktorým Hollý Svätopluka napísal. V pôvodnej bernolákovčine interpretuje Ida Rapaičová.

holly_svatopluk_460.jpg

Prvý rozhovor: Prečo Svätopluk?
V úvodnom rozhovore doc. Zuzana Kákošová a doc.Miloslav Vojtech z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského odpovedia na otázky Táne Kusej, čím je toto dielo také výnimočné a prečo sme ho zaradili do rozhlasového Parnasu. Ktoré antické diela inšpirovali Hollého? Hrdinské eposy mali mnohé literatúry už v stredoveku - Nemci Pieseň o Nibelungoch, Francúzi Pieseň o Rolandovi, Rusi Slovo o pluku Igorovom, Španieli Pieseň o Cidovi. Prečo epos toho typu u nás nevznikol? Alebo boli takéto pokusy u nás aj pred Hollým? Písali hrdinské eposy aj iní Hollého súčasníci v európskej literatúre?

1. rozhovor: Prečo Svätopluk?
Stiahnuť audio súbor

PRVÝ SPEV
Svätopluk, kráľ Slovákov, v žalári, kam ho dali Nemci preto, lebo u nich upadol do podozrenia, žaluje sa, prosí boha o vyslobodenie. Boh vyslyší jeho modlitbu. Posiela svojho posla ku Karolmanovi s rozkazom, aby Svätopluka z väzenia pustil Karolman to sľubuje spraviť. Najskôr však starších povolá na snem a prednesie im poslaný príkaz. Rozhodne sa pridať Svätoplukovi Rastislavovu krajinu za istých podmienok. Ratbod sa návrhu zastáva. Wilbert odporuje, že by to prispelo k ich záhube (vidí v tom zárodok možnej vzbury). Inak Britwald, ktorý je za to, aby Svätopluk dostal nielen Rastislavovu krajinu, ale aj Karolmanovu dcéru za manželku. Jeho rada sa zapáči všetkým, aj Karolmanovi. Svätopluk prichádza na snem. Karolman ho oboznámi s rozhodnutím rady. Svätopluk sa mu podvolí a podmienky panovania prijíma. Snem sa rozíde.

Svätopluk 1.spev - 1.časť
Stiahnuť audio súbor

Svätopluk 1.spev - 2.časť
Stiahnuť audio súbor

Svätopluk 1.spev - 3.časť
Stiahnuť audio súbor

Druhý rozhovor: Kompozícia eposu Svätopluk
Ján Hollý začal písať Svätopluka v roku 1827 ako 42-ročný. O 3 roky ho dokončil, ďalší rok sa venoval úpravám, aby rukopis v roku 1831 na Veľkú noc zaniesol do Trnavy kníhtlačiarovi Jelínkovi. Napokon v roku 1833 Svatopluk vyšiel - nákladom Jura Palkoviča, ktorý Hollého podporoval. V Rádiu Devín uvádzame tento epos kompletný - všetkých 12 spevov: v preklade do súčasnej slovenčiny aj v pôvodnej bernolákovčine. Recitujú Ida Rapaičová a Peter Rúfus. Dnes budeme hovoriť o kompozícii a inšpiračných zdrojoch tohto literárneho monumentu.

2.rozhovor: Kompozícia eposu Svätopluk
Stiahnuť audio súbor

Tretí rozhovor: Historický kontext Hollého eposu
Svätopluk patrí k najdiskutovanejším postavám našich dejín, zneužívaným a nadužívaným politikmi. Aj ostatní ľudia ho vnímajú väčšinou čierno-bielo. Jedni ho velebia, druhí pauperizujú a vytláčajú na perifériu európskych dejín. Ako náš národný symbol interpretuje súčasná historiografia? A ako k jeho mýtizácii prispel Ján Hollý? Dnes budeme hovoriť o historickom jadre eposu Svatopluk.

3.rozhovor: Historický kontext Hollého eposu
Stiahnuť audio súbor  

DRUHÝ SPEV
Len čo sa rozniesol chýr o vojne, hneď sa celá krajina začne hýbať a chystá sa na boj. Karolman sa zatiaľ spolu so Svätoplukom a starešinami poberú na miesto určené ku hrám, ktoré sa poriadajú aby sa Svätopluk rozptýlil. Každému víťazovi má sa dať ako odmena dubový veniec. V zápase s oštepom všetkých prevýši Britwald; kopiju cez zavesenú obrúčku preženie a odnáša si ju Svenčar; v hádzaní šípov z ruky víťazí Bojmír; v streľbe z luku Vratislav a vo vrhu kameňom Merisáv.

Svätopluk 2.spev - 1.časť
Stiahnuť audio súbor

Svätopluk 2.spev - 2.časť
Stiahnuť audio súbor

Svätopluk 2.spev - 3.časť
Stiahnuť audio súbor

Štvrtý rozhovor: Svätopluk z pohľadu historikov
Hrdinský epos Jána Hollého sa odohráva v čase vojny Svätopluka s Karolmanom – tak to napokon Hollý zhŕňa v prvom štvorverší, ktorý počujeme vo zvučke skandovať Viliamom Záborským. O  historickom kontexte tejto vojny  v priestore strednej i celej Európy sme hovorili minule, aj o tom, ako sa Svätoplukovi podarilo zvíťaziť.  Dnes budeme hovoriť, čo vieme o Svätoplukovom súkromí aj o tom, čo vyvoláva najväčšie polemiky: či Svätopluk bol vôbec kráľ?

4. rozhovor: Svätopluk z pohľadu historikov
Stiahnuť audio súbor

TRETÍ SPEV
Černobog, rozhnevaný na Svätopluka, že dal spáliť jeho modlu, v pekle sa dopočuje o jeho záhube a rozhodne sa vystúpiť na svet; vyjdúc pekelnými bránami, berie sa po moste nočnou tmou; až sa dostane na pomedzie sveta. Odtiaľ sa vyberie do krajiny Slovákov, premení sa na Biksu; svojho niekdajšieho kňaza, navádza ľudí, aby mu znova postavili sochu a jeho si začali uctievať ako boha. Pretože ho však všade s posmechom odbijú, a to preto, lebo ľud bratia Konštantín a Metod poučili o pravom náboženstve, poponáhľa sa do Panónie, že sa pomstí aspoň Metodovi, keďže Konštantín medzitým zomrel. Vidí prípravy na vojnu; odloží teda pomstu a odoberie sa ku Karolmanovi. Uvidí tam v hľadisku Svätopluka a dozvediac sa, že Karolman mu chce vojskom dopomôcť ku kráľovskému prestolu, a to za takých okolností, že Svätopluk zostane pod jeho nadvládou, poberie sa s touto novinou rýchlo ku Slavomírovi na Devín.

Svätopluk 3.spev - 1.časť
Stiahnuť audio súbor

Svätopluk 3.spev - 2.časť
Stiahnuť audio súbor

ŠTVRTÝ SPEV
Černobog v noci prichádza na Devín k Slavomírovi a vezmúc na seba Rastislavovu podobu ukáže sa mu vo sne. Oznamuje mu, že Bavori chcú Svätopluka, keď im sľúbil podriadiť sa aj s vojskom, dosadiť na kráľovský úrad. Živo mu tiež vyobrazuje skazu, ktorú vyčíňajú, prechádzajúc krajinou; ako Svätopluka povyšujú na trón; jemu však dajú vypáliť oči a uvrhnú ho do žalára. Keď sa Slavomír prebudí, posiela tajne Ľubomíra vyskúmať, čo sa u Bavorov odohráva. Černobog, vyjdúc z pekla, zvolá druhov, ktorých spolu s ním pohanskí Slovania uctievali ako bôžikov. Má k nim, zhromaždeným, reč, aby v ľude, len čo budú povolávať do vojny, rozdúchali hnev a zlosť, aby sa v čo najväčšom počte zúčastnili pitky proti Svätoplukovi. Tí sa rozpŕchnu po krajine a čakajú na znamenia, ohlasujúce vojnu.  

Svätopluk 4.spev - 1.časť
Stiahnuť audio súbor  

Svätopluk 4.spev - 2.časť
Stiahnuť audio súbor

Piaty rozhovor: Bernolákovčina 1. časť (Jazyk eposu podľa jazykovedca)
Ján Hollý vytvoril svoje básnické dielo v bernolákovčine. V našom prvom spisovnom jazyku napísal všetky 3 eposy: Svätopluka, Cyrilo-Metodiádu a Sláva, takisto lyrické Selanky a Žalospevy. Najprv si bernolákovčinu otestoval v prekladoch z antiky: Homéra, Teokrita a Tyrtaia preložil zo starogréčtiny, z latinčiny zasa  trojicu zlatého veku rímskej poézie  Vergilia, Ovídia a Horácia.  Ale tým skutočným testom bernolákovčiny bol epos Svätopluk.  V tejto časti budeme hovoriť o Hollého jazyku aj o predspisovnej podobe slovenčiny.

5. rozhovor: Jazyk eposu pohľadom jazykovedca
Stiahnuť audio súbor

Šiesty rozhovor: Bernolákovčina 2. časť (Jazyk eposu podľa interpreta)
Bernolákovská kodifikácia bola prvým uzákonením slovenského spisovného jazyka. Bernolák ju opísal na základe živého variantu kultúrnej západoslovenčiny, teda jazyka, ktorý sa používal na území juhozápadného Slovenska. Keďže pochádzal z Oravy, uvedomil si, že pre Slovákov sú príznačné tiež  prvky, ktoré majú iný ako západoslovenský základ, preto obohatil kodifikáciu o množstvo stredoslovenských javov.
V tejto časti budeme hovoriť o bernolákovčine, presnejšie bernolákovskej časomiere  z pohľadu interpreta. Skúsenosti s tým má herečka Ida Rapaičová, ktorá epos Jána Hollého recituje v origináli.

6. rozhovor: Jazyk eposu pohľadom interpreta
Stiahnuť audio súbor

PIATY SPEV
Po návrate Ľubomírovom Slavomír zavolá na snem starešinov a predostrie, čo mu Rastislav zjavil vo sne. Ľudomír to potvrdí a rozpovie čo videl a vyzvedel u Bavorov, že totiž Svätoplukovi, ktorý im prisľúbil podvoliť sa ich moci, dávajú pod ruku vojsko, aby ním mohol zasiahnuť proti Slovákom, keby ho nechceli prijať za kráľa. Slavomír sa pýta, či si chcú vybrať vojnu alebo poddanstvo. Zemižížeň radí bojovať a brániť sa. Vojnu si vyvolia všetci. I sám Slavomír. Poslovia sa rozídu po krajine oznamovať ľudu, aby sa chystal na boj a zišiel sa k Devínu. Černobog a pomocníci jeho chlapov tiež podnecujú ľudí, aby dvíhali zbrane. Tí sa skutočne hneď začnú búriť. Prvý tiahne Zemižížeň, po ňom Milín, Slavoboj, Ľuboslav a ostatní vodcovia so svojimi zástupmi ponáhľajú sa do vojny.

Svätopluk 5.spev - 1.časť
Stiahnuť audio súbor

Svätopluk 5.spev - 2.časť
Stiahnuť audio súbor

Svätopluk 5.spev - 3.časť
Stiahnuť audio súbor

Siedmy rozhovor: Preklad eposu
Impulzom k básnickej tvorbe Jána Hollého bola antická poézia. Mnohých básnikov nielen poznal, ale aj preložil: zo starogréčtiny:  prvý spev Homérovho eposu Ílias,  Teokritovu idylu  a štyri Tyrtaiove básne,  z latinčiny:  Ovidiove Listy heroín, 15 Horáciových ód a 2 epódy a kompletnú Vergiliovu Eneidu. Prekladmi si overoval, nakoľko je bernolákovčina   schopná sprostredkovať vrcholné básnické diela Grékov a Rimanov. Podarilo sa mu to viac než dobre: jeho preklad  Eneidy  je kongeniálny a dosiaľ neprekonaný. Hovorí sa, že ho prerábal 15-krát, možno 16-krát. Aj preto Cena za umelecký preklad, ktorú každoročne udeľuje Literárny fond,  nesie meno Jána Hollého.  Ale najväčším testom novokodifikovaného jazyka bol  epos Svätopluk.  V Rádiu Devín  počúvame tento literárny monument dvojjazyčne: v origináli recituje Ida Rapaičová, v preklade do súčasnej slovenčiny Peter Rúfus. V siedmom rozhovore budeme hovoriť o metrickom systéme, v ktorom Hollý Svätopluka napísal, aj o tom, akú podobu si vybrali  prekladatelia Jozef  Mihalkovič a Štefan Moravčík.

7. rozhovor: Preklad eposu
Stiahnuť audio súbor  

ŠIESTY SPEV
Nemci sa po skončení hier vrátia do mesta ku slávnym hodom, ktoré im Karolman pripravil. Tu Markward pri harfe spieva o pôvode národa bavorského. Karolman žiada Svätopluka, aby porozprával o pôvode a dejinách svojho ľudu. On vykladá, že pramatkou slávskeho rodu je India. Príčina vysťahovania z tejto bohatej krajiny vzišla z obrovskej povodne pri vyliatí mora, ktoré zatopilo mnohé okolité kráľovstvá, no na druhej strane ešte väčšmi spočívala v strašnom suchu. Ľud, obávajúci sa hladu i moru, zíde sa k najvyššiemu kňazovi a tu, ako sa spoločne k bohu modlia, počujúc z oblakov hlas, ktorý im hovorí, že sucho sa neskončí prv, kým sa časť z nich nevysťahuje do Európy, kde sa majú veľmi rozrásť. Boží rozkaz splnia. Na cestu sa vydajú mladší členovia rodu; pripoja sa k nim z vlastnej vôle početné zástupy. Putujú cez perzskú, chaldejskú a asýrsku krajinu a dostanú sa do Arménie. Tu ich kráľ láskavo prijíma; poučí ich ako majú pokračovať v ceste. Každému dáva potrebnú výzbroj; nevládnejších zanechajú na mieste a prejdú na Kaukaz. Zrazia sa s Psohlavcami. Preplavia sa cez Don a dôjdu až do Európy. U Boristena sa zo začiatku usadia, keď však divé kmene od Čierneho mora na nich začnú útočiť, opustia tento kraj a dorazia až pod Tatry; a tu pod nimi medzi Tisou a Dunajom si založia sídla. Podľa Sláva, ktorý porazil Čudov, nazývajú sa Slávmi. Značne rozmnožení postupujú ďalej a osádzajú voľné priestranstvá. Najprv za Dunajom, potom až k brehom Visly a k venétskej zátoke; ďalej na Volgu, Serbu a inde. Od Labe až za Don a od Adriatického mora až po ohromné baltické územia; tam zastali. Ako odporcovia dobyvačnosti, nevražiaci na vojnu, nažívali v mieri.

Svätopluk 6.spev - 1.časť
Stiahnuť audio súbor

Svätopluk 6.spev - 2.časť
Stiahnuť audio súbor

Svätopluk 6.spev - 3.časť
Stiahnuť audio súbor

Svätopluk 6.spev - 4.časť
Stiahnuť audio súbor  

Ôsmy rozhovor: Historické postavy
Nakoľko sú Hollého hrdinovia historickými postavami? Do akej miery ich Hollý dokresľuje  fabuláciou? A ktoré postavy sú úplne vymyslené? V ôsmom rozhovore budeme hovoriť o tom, ako Hollý pracuje s historicitou. 
Hosťami  Táne Kusej sú prof. Martin  Homza – vedúci Katedry slovenských dejín a doc.Vincent Múcska – vedúci Katedry všeobecných dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

8. rozhovor: Historické postavy
Stiahnuť audio súbor

SIEDMY SPEV
Karolman dáva Svätoplukovi osobitne preňho ukovanú výzbroj. Svätopluk ju veľmi obdivuje, najmä štít, lebo je na ňom prekrásne vyrytý zápas, čo viedol knieža Michal, vodca Bohu verných anjelov, so Satanášom a jeho zástupmi. V prvej a druhej bitke bojujú sami, pričom verní prevyšujú rebelov, no v druhej bitke sám Syn boží, na nádhernom voze sa vezúci, vzbúrencov bleskami poráža a zaháňa do pekla. Svätopluk vezme zbroj a ponáhľa sa za vojskom. Potom si vojsko, zídené na jednom mieste, prezerá. Najprv vidí Rakúšanov s vodcom Agilmundom, potom Bavorov s vodcom Hartungom, Tirolčanov s Dipoltom, Štajerčanov s Humboldtom a Gromislavom, Korutáncov so Svenčarom, Kraincov s Jesutborom, Panóncov s Ratbodom, Mutimírom, Koceľom, Salakom, Erkenbertom a Ludolfom, no medzi všetkými, nad celým vojskom vyniká vodca Britwald. Svätopluk vo svojom prejave povzbudzuje vojakov k udatnosti.

Svätopluk 7.spev - 1.časť
Stiahnuť audio súbor

Svätopluk 7.spev - 2.časť
Stiahnuť audio súbor  

ÔSMY SPEV
Černobog uvidiac, že Bavori sa už blížia k Devínu, povzbudzuje svojich druhov, aby im prekážku postavili, mračná posťahovali a náramný príval spustili. Tí tak aj urobia. Morava sa rozvodní a okolitú hranicu zaleje. Nemci sa radia, čo majú robiť; pustiť sa cez vyliatu rieku, či čakať, kým hladina klesne? Svätopluk im radí hneď prejsť cez vodu. Poslúchnu ho a potrebný počet pltí spravia. Plavia sa na nich na druhý breh. Slováci do nich strieľajú, ale oni aj tak postavia plte do radu. Prepukne hrozná bitka a mnohí na oboch stranách padajú, až sa voda na čiernu obráti. Slavimír povzbudzuje svojich. Nemci sa začnú tlačiť dozadu, no keď to zbadá Britwald, ostro ich poháňa do boja. Zatiaľ však Svätopluk, ktorý dosiaľ stál na druhej strane s jazdcami, vezme polovicu svojho vojska, cez les povyše si nadíde a bez toho, že by ho Slováci zbadali, prejde rieku. Potichu sa priblíži k Slovákom a zboku na nich tvrdo udrie; takto vystrašení utiahnu sa na Devín.

Svätopluk 8.spev - 1.časť
Stiahnuť audio súbor

Svätopluk 8.spev - 2.časť
Stiahnuť audio súbor

Svätopluk 8.spev - 3.časť
Stiahnuť audio súbor  

Deviaty rozhovor:  Literárne postavy
Protagonistom eposu Svätopluk je náš panovník, ktorý bol nitrianskym údelným kniežaťom okolo rokov  860-870 a veľkomoravským kniežaťom v rokoch 871 až 894, teda do svojej smrti. Je to historická postava, opradená mnohými mýtmi. Pravdou je, že Veľká Morava dosiahla v čase Svätoplukovej vlády najväčšiu rozlohu a že to bol panovník európskych rozmerov. Mnohé pramene ho titulujú kráľ. Práve titulatúra Svätopluka vyvoláva najvášnivejšie diskusie, hoci medzi historikmi nie až také ohnivé. Ako však Svätopluka charakterizuje Hollý? Aký je Svätopluk ako literárna postava? Akí sú hrdinovia zo Svätoplukovho tábora a ako Hollý vykreslil Svätoplukových protivníkov? V tomto rozhovore budeme hovoriť o charakterizácii postáv eposu.
Hosťami  Táne Kusej sú doc. Zuzana Kákošová a doc.Miloslav Vojtech z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

9. rozhovor: Literárne postavy
Stiahnuť audio súbor

DEVIATY SPEV
Svätopluk, zaženúc Slavimírove vojská, káže pripraviť tábor a mnoho rebríkov na dobývanie mesta nachystať. Prednesie vodcom reč, že by chcel k Slovákom poslať vyjednávača, či by ho bez boja, pod podmienkami uloženými Karolmanom, chceli za kráľa prijať. Sám sa na to podujme a ponáhľa sa na Devín. Slavimír privolí, aby ho vpustili dovnútra, a zvolá snem staršinov a popredných vojvodcov. Svätopluk zle prijatý oznamuje im svoju nešťastnú príhodu a podmienky, za ktorých nad nimi panovať má. Aj preto sám na Devín prišiel, aby ich prehovoril a tieto podmienky prijali. Slavimír ho vyháňa von, aby len s bavorským vojskom, ktoré mu dali, proti nim bojoval, že na bojovom poli mu kráľovskú berlu podajú. Milín jeho názor schvaľuje a dosvedčuje, že radšej chcú všetci v boji padnúť, akoby mali takého kráľa prijať. Naproti tomu Všeslav ho prehovára a dodáva, že keby bavorské vojsko opustil a vrátil sa k vlastným bratom Slovákom, že by mu podľa jeho mienky Slavimír najvyššiu vládu prenechal; ostatní otcovia tiež neboli proti. Napokon súhlasia s tým všetci, Milín aj Slavimír, a vyzývajú ho, aby prevzal kráľovskú moc nad nimi a s ich vojskom bojoval proti Bavorom, stal sa nezávislým vládcom. Svätopluk po dlhom váhaní súhlasí. Všetci ho s radosťou za nového kráľa prijímajú. Ihneď po Zvestoňovi odkazuje Britwaldovi: či ustúpi v pokoji domov, či ďalej povedie vojnu a ozbrojenou rukou bude ich chcieť donútiť prijať bavorskú nadvládu. Rozhnevaný Britwald sa Svätoplukovi a všetkým Slovákom vyhráža a s celým k udatnosti zburcovaným vojskom ženie sa na Devín.

Svätopluk 9.spev - 1.časť
Stiahnuť audio súbor

Svätopluk 9.spev - 2.časť
Stiahnuť audio súbor  

Svätopluk 9.spev - 3.časť
Stiahnuť audio súbor

Desiaty rozhovor: Svätopluk v literatúre 1. časť
Ján Hollý vo svojom epose plasticky vymodeloval protagonistov oboch táborov - Svätopluka aj Britwalda. Pri kresbe obrovskej galérie postáv kombinuje historicitu s fabuláciou až mýtizáciou, v  charakterizácii prejavujúc zmysel pre detail. O literárnom stvárnení postáv sme hovorili minule. Dnes sa sústredíme na nadprirodzené bytosti a slovanský Panteón. V druhej časti rozhovoru sa dozvieme, ako postavu Svätopluka reflektovala staršia slovenská literatúra - od stredoveku po barok.
Hosťami Táne Kusej sú doc. Zuzana Kákošová a doc.Miloslav Vojtech z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

10. rozhovor: Svätopluk v literatúre 1.časť
Stiahnuť audio súbor

Jedenásty rozhovor: Svätopluk v literatúre 2. časť
Postavu Svätopluka reflektuje staršia slovenská literatúra pomerne zriedkavo. Z veľkomoravských literárnych pamiatok sa o ňom zmieňuje  najmä Život Metodov, ale aj stredoveké kroniky, napr. Anonymova alebo Obrázková kronika. V 17. a 18. storočí vznikajú síce národné obrany a chvály  a aj Benedikt Szöllösi v úvode katolíckeho spevníka upozorňuje na cyrilo-metodskú tradíciu.  Ale dominantnou témou tých čias bola turecká  hrozba a protihabsburské povstania. O tom sme hovorili minule. Dnes sa sústredíme na to, ako veľkomoravského panovníka stvárňovali  Hollého rovesníci a ako novšia slovenská poézia, próza a dráma.
Hosťami  Táne Kusej sú doc. Zuzana Kákošová a doc.Miloslav Vojtech z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

11. rozhovor: Svätopluk v literatúre 2.časť
Stiahnuť audio súbor

DESIATY SPEV
Zvestoň prichádza naspäť a oznamuje, že Britwald si vybral vojnu a vyhráža sa otroctvom. Zrazu sa ozve krik, že Nemci sa hrnú k hradbám. Svätopluk, pretože nebolo času vyviesť vojsko z mesta na bojisko, rozkáže vybehnúť na násypy a múry a len mesto brániť. Nemci násypy prejdú a pristavujú k múru rebríky, ale prv než vylezú hore, Slováci zvalia na nich obrovské brvno, ktoré rebríky poláme a hroznú skazu prinesie, až začnú ustupovať. Vtom Agilmundovou rečou povzbudení nové rebríky schytia a zase sa ženú na múr. Keď však Agilmun padne pod Ohrozovými šípmi, stratia bojové srdce a ustúpia. Na druhej strane Gromislav vylezie na múr, za ním sa hrnú vodcovia a sám Britwald. Vydvihnú bavorskú zástavu. Britwald si preseká širokú cestu cez vojsko a dobehne k bráne. Otvorí ju a Nemci sa sypú dovnútra. Keď však Svätopluk zazrie bavorskú zástavu na hradbe, s vodcami sa ta ponáhľa a volá na svojich ľudí. Tí, posmelení jeho rečou, sa do hustých radov postavia. Sám najprv kameňom zrazí bavorskú zástavu a so zbraňou strašne vyčíňa. Porazí Gromislava a mnoho iných vodcov. Aj druhí jeho vojvodcovia a ostatní junáci tuho bojujúc, nepriateľa z mesta ženú. Britwald, bojujúci na inom mieste a zoslabnutý, keď zbadá, že Nemci sa hrnú nazad a vodcovia na čele so Svätoplukom naňho idú a že v tme už nič nespraví, nazlostený sa vráti naspäť do tábora.

Svätopluk 10.spev - 1.časť
Stiahnuť audio súbor

Svätopluk 10.spev - 2.časť
Stiahnuť audio súbor  

Svätopluk 10.spev - 3.časť
Stiahnuť audio súbor

Dvanásty rozhovor: Ján Hollý život a dielo
S Jánom Hollým si spájame tri miesta, ktoré sú častým cieľom literárnych potuliek.  Borský Mikuláš, kde sa 24.marca 1785 narodil.  Faru v Maduniciach s hájom Mlíč, kde takmer 30 rokov pôsobil. A Dobrú Vodu, kam sa po dvoch požiaroch uchýlil a kde 14.apríla 1849 zomrel. Pred nami sa vybaví ikonický obraz maliara Andreja Kováčika, ako na Dobrej Vode  17.júla 1843 Štúrovi, Hurbanovi a  Hodžovi odobruje ako veľká autorita novokodifikovanú štúrovčinu. Hollého životný priestor bol veľmi vymedzený, zato jeho dielo presiahlo hranice a jeho akčný rádius zasahuje do dnešných dní. Dnes budeme hovoriť o živote  a diele Jána Hollého.
Hosťom  Táne Kusej je  doc.Miloslav Vojtech z Katedry slovenskej literatúry a literárnej vedy na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

12. rozhovor: Ján Hollý Život a dielo
Stiahnuť audio súbor

Trinásty rozhovor: Svätopluk a historiografia 1. časť
Už viackrát sme hovorili, že Svätopluk patrí k najdiskutovanejším postavám  našich dejín, zneužívaným a nadužívaným politikmi. Odráža sa to aj v slovenskej literatúre -  od najstaršieho obdobia po súčasnosť. Stvárňovali ho čierno-bielo – od zatratenia po velebenie, niektorí naši básnici, spisovatelia či dramatici sa ho však pokúsili vymodelovať čo najplastickejšie. Aká je škála zobrazení nášho  veľkomoravského panovníka v  historiografii – a to nielen slovenskej, ale aj v iných európskych krajinách, ktoré si Svätopluk podmanil v čase svojej vlády? Ktoré záznamy o Svätoplukovi sú najstaršie? A čo o ňom hovoria uhorské stredoveké kroniky? Dnes budeme hovoriť o reflexii Svätopluka v staršej historiografii.
Hosťami  Táne Kusej sú prof. Martin  Homza – vedúci Katedry slovenských dejín a doc.Vincent Múcska – vedúci Katedry všeobecných dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

13. rozhovor: Svätopluk a historiografia 1.časť
Stiahnuť audio súbor

JEDENÁSTY SPEV
Černobog s druhmi vystúpi na horu Kobylu, ležiacu nad Devínom. Odtiaľ zbadá, že Svätopluk so Slovákmi boj proti Bavorom vedie. Rozbesnený reční svojim druhom, pričom sa Svätoplukovi i Slavimírovi záhubou vyhráža. Cyril, predtým Konštantín, Boha prosí, aby zlých duchov do pekla zahnal. Boh zošle Michala, aby ich vrhol do priepasti. Slováci v chráme ďakujú Bohu za dožičené víťazstvo. Ojda oplakáva syna Miloslava. Svätopluk vyjde na strážnu vežu a hovorí vodcom, že by bolo dobré dozvedieť sa, čo robia Bavori. Na to sa podujme Zemižížeň s druhom Slavbojom. Svätopluk dáva rozkaz, aby všetky veselosti prestali, vojsko sa na odpočinok pobralo a zavčasu na rannú bitku pripravené bolo. Zemižížeň a Slavboj obídu tábor zo všetkých strán. Nájdu tam svoje kone, ktoré im Nemci zajali v predchádzajúcej vojne. Zemižížen prikáže čakať s nimi na brehu Moravy. Sám do tábora vkročí a tu z čiehosi náreku dozvie sa všetko, čo potreboval. Vráti sa k Slavbojovi. Nemci, pasúci kone sa prebudia. Oni do rieky skočia a druhou stranou sa k prievozu ponáhľajú. Druhovia po nich na plti prídu a zavezú ich naspäť. Náhlia sa ku kráľovi a oznamujú, že Nemci ležia v stanoch a na vodcov rozkaz, na boj pripravení zavčas rána majú vytiahnuť na bojisko.

Svätopluk 11.spev - 1.časť
Stiahnuť audio súbor

Svätopluk 11.spev - 2.časť
Stiahnuť audio súbor  

Svätopluk 11.spev - 3.časť
Stiahnuť audio súbor

Štrnásty rozhovor: Svätopluk a historiografia 2. časť
Svätopluk zradca, Svätopluk dobyvateľ, Svätopluk víťazný, Svätopluk zjednotiteľ, Svätopluk svätý muž, Svätopluk kajúcnik. V takejto škále sa rozvíja portrét jednej z najcitovanejších postáv našich dejín. Aj uhorskí stredovekí kronikári ho zobrazovali účelovo. O tom sme hovorili minule. Dnes sa sústredíme na to, ako ho akceptovali v krajinách, ktoré si podmanil, ako vyhnanie Metodových žiakov reflektovali dobové pramene a ako ho vnímali zásadné diela nášho národného obrodenia. Pokračujeme v reflexii Svätopluka v historiografii.
Hosťami Táne Kusej sú prof. Martin Homza - vedúci Katedry slovenských dejín a doc.Vincent Múcska - vedúci Katedry všeobecných dejín na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského.

14. rozhovor: Svätopluk a historiografia 2.časť
Stiahnuť audio súbor  

DVANÁSTY SPEV
Sotva zornička začala vychádzať, keď Svätopluk prikázal dať vojskám znamenie, aby sa do boja chystali a vytiahli na bojisko. Sám sa ozbrojí a pomodlí k Bohu za víťazstvo. Starci, matky a chlapci idú do chrámu a prosia Rodičku božiu. Zástupy prichádzajú k hrobu Dobroslavy. Tu Svätopluk povzbudzuje ich k udatnosti. Posmelené zástupy kráčajú do boja a spievajú pieseň k Bohu, ako mali vo zvyku pred bitkou. Aj Nemci vyjdú z tábora a zoradení tiahnu proti nim. Začne sa krvavý boj so striedavým šťastím na oboch stranách, až zrazu Britwald zburcuje svojich a sám pobije veľké množstvo protivníkov. Keď počuje o porážke svojich bojovníkov na ľavom krídle, ženie sa ta. Svätopluk tiež dodá odvahy svojim. Slováci tvrdo bojujú, Borislav, keď predtým sám porazil mnoho nepriateľov, pustí na bavorských jazdcov junákov oblečených v medvedej koži. Splašené kone strečkujú, zhadzujú Bavorov dolu a podkovami ich rozdupávajú. Sám Svätopluk, nespokojný len s jedinou vládou nad zástupmi, bavorské vojsko strašne poráža. Vodcov pobije, Radboda len poraní a posiela ku Karolmanovi, aby mu o skaze a záhube vojska doniesol novinu. Prestane zabíjať obyčajných vojakov a hľadá Britwalda, na súboj ho volá. Nebeský otec hovorí Cyrilovi, že Svätopluk dosiahne víťazstvo a založí veľké kráľovstvo Slovákov. Cyril mu za to ďakuje. Keď Britwald začuje, že toľkí jeho vodcovia padli, zazrúc Svätopluka kričí, aby zadržal svoje bojujúce vojsko a aby len oni dvaja zviedli medzi sebou súboj. Svätopluk rozkáže svojim odložiť zbrane a urobiť miesto. Dajú sa do bitky a dlho sa hrozne, zo všetkých síl potýkajú, až nakoniec Svätopluk Britwalda zrazí.

Svätopluk 12.spev - 1.časť
Stiahnuť audio súbor

Svätopluk 12.spev - 2.časť
Stiahnuť audio súbor  

Svätopluk 12.spev - 3.časť
Stiahnuť audio súbor

Svätopluk 12.spev - 4.časť
Stiahnuť audio súbor  

Pätnásty rozhovor: Svätopluk a historiografia 3. časť
Ako  vnímali Svätopluka štúrovci a ako ho reflektovali   historici v 20.storočí? A napokon ako sa inštrumentalizoval Svätoplukov kult a nakoľko je pre spoločnosť potrebný národný mýtus?  To je téma rozhovoru Táne Kusej  s historikmi prof. Martinom  Homzom a doc.Vincentom  Múcskom.

15. rozhovor: Svätopluk a historiografia 3.časť
Stiahnuť audio súbor

Zo zákulisia Parnasu
Epos Jána Hollého - Svätopluk. Dohromady 50 polhodinových relácií - 35 čítaní a 15 rozhovorov. Komentátormi sú literárni historici doc. Zuzana Kákošová a doc. Miloslav Vojtech , jazykovedec prof. Pavol Žigo a historici prof. Martin Homza a doc. Vincent Múcska . Všetci títo pedagógovia z Filozofickej fakulty Univerzity Komenského potvrdili, že Hollý právom patrí na slovenský Parnas a vyrovná sa svojim antickým vzorom Homérovi a Vergíliovi. Napokon mohli sa o tom presvedčiť aj poslucháči Rádia Devín, ktorí nás počúvajú. Či už priamo z vysielania, alebo prostredníctvom nášho webového archívu. Tentoraz nazrieme do „Zákulisia Parnasu“ - ako sme toto vrcholné epické básnické dielo nahrávali. Hosťami Táne Kusej sú interpreti eposu Svätopluk Ida Rapaičová Peter Rúfus .

Zo zákulisia Parnasu
Stiahnuť audio súbor

Živé vysielanie
??:??