Parlamentné voľby 2023
Parlamentné voľby 2023

Vizuálna kampaň 50. výročia Rádia Devín

Vizuálna kampaň 50. výročia Rádia Devín

Rádio Devín je, v rámci svojho 50. výročia, sprevádzané komplexnou marketingovou a vizuálnou kampaňou, ktorá má za cieľ otvorene, modernými grafickými prvkami komunikovať so svojimi aktuálnymi a potenciálnymi poslucháčmi na tému spoločnej cesty kultivácie osobnosti a ľudskej spoločnosti. Zároveň kampaň otvára otázku hodnotového rámca, ktorý sa spolupodieľa na tvorbe identity každého jedného človeka. Kampaň v sebe zahŕňa apel na neustálu spoluprácu a posun, ktorým je samotný proces kultivácie charakterizovaný a nie je v súčasnej dobe subjektivizmu preferovaný. Kultúra a kultúrnosť znamená permanentnú participáciu jedinca na premene.

Pri tvorbe samotného loga 50. výročia Rádia Devín vstupovali do vývojového procesu idey histórie a architektúry Slovenského rozhlasu, samotného vzniku programového okruhu Rádia Devín, významu pojmu Devín a historický kontext hradu, korporátna filozofia a hodnoty RTVS ako aj záväzný korporátny vizuál.

Kompaktné usporiadanie loga tvoria tri základné prvky. Samotné číselné vyjadrenie výročia, grafika časti konštrukcie obrátenej pyramídy, ktorá sa nazýva rebro a samotný názov Rádia Devín s univerzálnym identifikátorom, dvojbodkou z korporátneho dizajnu.

Samotný grafický symbol tvoria tri základné grafické prvky. Priamka, polkruh a dvojbodka.

Priamka ako epicentrum loga prináša odkaz na samotné idey architekta Štefana Svetka. Obrátenú pyramídu konštruoval ako fabriku a chrám v jednom, výrobňu zvuku a ticha zároveň, monument s expresivitou, gesto proti všednosti a originalitu, múdrosť, sebareguláciu. Priamka zároveň tvorí rozhranie medzi vysielaním a poslucháčmi a naznačuje rast, stúpanie, kultiváciu, posun.

Polkruh je symbolom vysielacieho signálu ako z obrátenej pyramídy k poslucháčovi, tak z vonkajšieho prostredia smerom k Rádiu Devín. Symbol upriamuje pozornosť na vysielanie ako sprievodcu celoživotnej kultivácie. Grafický prvok je tiež odkazom na hrad Devín ako symbol otvorenej kultúry, hodnotových rámcov, nezávislosti a suverenity ducha ako aj na geografickú prepojenosť s Rádiom Vltava v podobe vrchu Devín nad Vltavou v Prahe.

Dvojbodka tvorí bod spojenia medzi vysielaním, zvukmi a tichom obrátenej pyramídy a poslucháčmi. Dvojbodka korporátnej identity RTVS hovorí o hodnotovom systéme aj samotnom vnímaní značky Rádia Devín ako zdroja duševného obohatenia, ktorý rozširuje obzor, kultúrny prehľad, poznatky, je hĺbavý, seriózny a mimoriadne inšpiratívny.

Samotná žltá farba loga 50. výročia Rádia Devín vychádza z farby definovanej korporátnou identitou RTVS a je označená psychológmi za najsilnejšiu farbu, spojenú s emóciami, sebaocenením, kreativitou, optimizmom, oddanosťou, vierou, otvorenosťou a nádejou.

Komplexnou ideou loga Rádio Devín deklaruje, že bolo, je a chce byť sprievodcom a oporou na ceste hore, po pyramídovej vlne (typ nebezpečnej morskej vlny) alias celoživotnej cesty kultivácie a nevšedného života.

Vizuálna kampaň 50. výročia Rádia Devín sa opiera aj o piatich ambasádorov, zástupcov druhov a žánrov umenia, ktorí budú sprevádzať poslucháčov a divákov ideami tejto programovej služby počas celého obdobia osláv. Na vlne jazzu to bude spevák Peter Lipa, na vlne filmu režisér Peter Kerekeš, na vlne vážnej hudby skladateľka Ľubica Čekovská, na vlne divadla herec Robert Roth a na vlne literatúry spisovateľka Veronika Šikulová.

Ambasádori budú pripomínať počas štyroch mesiacov výročie Rádia Devín nielen z rozhlasového éteru, ale aj a na televíznych obrazovkách okruhov RTVS.

Autorom grafickej stránky loga je Roman Kettner, kreatívny riaditeľ Sekcie nových médií RTVS.

Živé vysielanie ??:??

Práve vysielame